Usnesení valné hromady TJ Meteor Stříbrná Skalice konané dne 14.11.2015

Valná hromada schvaluje:

1) Zprávu výboru TJ Meteor o činnosti za rok 2015 přednesenou předsedou TJ Meteor Ing. L. Popelou
2) Zprávu o hospodaření TJ Meteor za rok 2015 přednesenou hospodářem M. Boučkem ml.
3) Zprávu o činnosti oddílu tenisu zpracovanou členem výboru oddílu tenisu R. Hokem
4) Zprávy o činnosti jednotlivých mužstev oddílu kopané přednesené vedoucími družstev
5) Členské příspěvky na rok 2016
6) Nově zvolené členy výkonného výboru TJ Meteor Stříbrná Skalice na následující 3 roky.

Valná hromada ukládá výkonnému výboru:

1) Udržovat a zvelebovat svěřený sportovní majetek, zejména sportovní areál
2) Opravit střešní krytinu na fotbalových kabinách
3) Oddílu tenisu se ukládá uspořádání 3 tenisových turnajů, podporovat smíšené družstvo
4) Pokračovat a dále zlepšovat práci s mládeží i v oddílu kopané, zejména náborem nových dětí do mládežnickýc družstev a podporovat trenéry mládeže
5) Zlepšit komunikaci mezi novým výborem a trenéry mládeže
6) Dořešit vlastnictví pozemků TJ Meteor Stříbrná Skalice
7) Věnovat větší péči o webové stránky, vyvěšování plakátů a vývěsku a tím zlepšit propagaci stříbrnoskalické kopané
8) Do 1 měsíce svolat ustavující schůzi nového výboru a rozdělit si mezi  funkce dle stanov
9) Řádně si mezi sebou předat majetek, účetnictví, agendu a veškeré potřebné náležitosti

Nově zvolení členové výboru:

Bečka Tomáš
Polák Aleš
Smolík Filip
Čekal Martin
Vastl Martin ml.